ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การออกใบลดหนี้และหมายเรียกตรวจสอบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม. - 2559 [2016]

0125-5991


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305