รุจน์ โกมลบุตร.

ไทยในสายตาสื่อลาว: ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ ประซาซน (Pasaxon). - 2559 [2016]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-8192


หนังสือพิมพ์--กรณีศึกษา--ลาว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305