เอกหทัย แซ่เตีย.

อาหารบำบัดโรคไต. - 2559 [2016]

1513-8178


โรคไต--การรักษาด้วยการกำหนดอาหาร.
โรคไต--การป้องกันและควบคุม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305