เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ.

ภาษีกับการประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. - 2559 [2016]

0125-6580


การประเมินภาษี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์--ภาษีอากร--ไทย.

ภาษีประกอบกิจการ การเสียภาษี E-Commerce

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305