ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

ปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในยุค AEC : กลยุทธการใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement) ตอนจบ. - 2559 [2016]

0125-6580


อนุสัญญาภาษีซ้อน
การวางแผนภาษีอากร.
ภาษีธุรกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305