ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

เจาะประเด็นกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน. - 2559 [2016]

0125-6580


ค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้าง--ภาษีอากร.
การเลิกจ้าง--แง่กฎหมาย--ไทย
สัญญาจ้างแรงงาน--ภาษีอากร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305