ชุมพร เสนไสย.

กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการออกใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ใบลดหนี้ (Credit Note). - 2559 [2016]

0125-6580


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การบัญชีภาษีอากร--ไทย.

ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305