สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

การวางระบบป้องกัน การเพิกถอน การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง (ตอนที่ 4). - 2559 [2016]

0125-6580


ภาษีสรรพากร
การวางแผนภาษีอากร.
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้--ไทย.

การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เงินได้ของบริษัท เงินได้ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305