ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีวางประกันอากรขาเข้าของผู้ได้รับ BOI เกิดขึ้นเมื่อใด? - 2559 [2016]

0125-6580


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--การศึกษาเฉพาะกรณี.--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
อากรขาเข้า.
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน--ภาษีอากร--ไทย.
มาตรการที่มิใช่การเก็บภาษีขาเข้า.

ภาษีขาเข้า สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร Borad of Investment

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305