พุทธิมา เกิดศิริ.

อากรแสตมป์ ภาระภาษีที่ไม่ควรมองข้าม (ตอนจบ). - 2559 [2016]

0125-6580


อากรแสตมป์--ไทย.
การบัญชีภาษีอากร--ไทย.
ตราสารการเงิน--ภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305