อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร.

ภาษีท้องถิ่นที่ควรรู้ (ตอนที่31) ผู้มีอำนาจฟ้องคดีภาษีโรงเรือน. - 2559 [2016]

0125-6580


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
การฟ้องคดี
ภาษีบำรุงท้องที่--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คำพิพากษาศาลฎีกา--ภาษีอากร

การยื่นฟ้องคดี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305