พุทธิมา เกิดศิริ.

ลีสซิ่ง หรือ เช่าซื้อทรัพย์สินเพื่อลงทุนในปีนี้ หักเป็นรายจ่ายทางภาษีเพิ่มได้หรือไม่. - 2559 [2016]

0125-6580


การหักลดหย่อนภาษีเงินได้--ไทย.
ทรัพย์สิน--ภาษีอากร--ไทย.
เช่าซื้อ--ภาษีอากร--ไทย.
ลีสซิ่ง--ไทย

สิทธิหักรายจ่ายเพื่อการลงทุน ทรัพย์สินที่หักเป็นรายจ่ายได้เพิ่ม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305