ศานติ ภักดีคำ.

ตามรอยทัพสยามคราวศึกเจ้าอนุวงศ์ (5) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. - 2559 [2016]

0125-3654


กรุงศรีอยุธยา


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 3, 2367-2394.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ลาว.

กรุงศรีอยุธยา กรุงเก่า โคลงนิราศสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันทร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305