ปณิธาน สื่อมโนธรรม.

ผลลัพธ์ระหว่างการผ่าตัด Pancreaticoduodenectomy ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. The perioperative outcomes of Pancreaticoduodenectomy at Suratthani Hospital - 2559 [2016]


บทความภาษาอังกฤษ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-8435


มะเร็ง--การรักษา--วิจัย.
มะเร็งตับ--การป้องกันและควบคุม.
ภาวะแทรกซ้อน.


ไทย

มะเร็งตับอ่อน อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน อัตราการเสียชีวิต

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305