ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-

เปิดประตูเวียงเชียงตุง เยือนถิ่นไทเขินในพม่า. - 2535 [1992]

0125-3654


ไทเขิน.


เชียงตุง (พม่า)

เขมรัฐตุงคบุรี ไทขึน ตุงคบุรี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305