ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร เจ้านายองค์แรกผู้ริเริ่มเกษตรแนวใหม่แห่งฟาร์มบางเบิด. - 2559 [2016]

0125-3654


การพัฒนาการเกษตร--ไทย.
การทำไร่นา.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 6, 2453-2468.
ประจวบคีรีขันธ์.

บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ อ่าวบางเบิด ไร่นาสวนผสม ฟาร์มบางเบิด แตงโมบางเบิด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305