ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

พิชิตปัญหาภาษีในการยกร่างสัญญา (ตอนที่ 3). - 2559 [2016]

0125-6580


การร่างสัญญา.
การวางแผนภาษีอากร--ไทย.
สัญญาเช่า--ภาษีอากร--ไทย.

การแยกสัญญา การรวมสัญญา รูปแบบสัญญาทางธุรกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305