ชุมพร เสนไสย.

ปัญหาการออกใบลดหนี้ ใบลดหนี้รายการไม่ครบ นำเอามูลค่าสินค้าที่รับคืนไปเป็นส่วนลด ออกใบลดหนี้ล้างเงินมัดจำ. - 2559 [2016]

0125-6580


ภาษีสรรพากร.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ใบกำกับภาษี.

ใบลดหนี้ (Credit note)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305