พุทธิมา เกิดศิริ.

การทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลที่ได้ประโยชน์ทางภาษี. - 2559 [2016]

0125-6580


การหักลดหย่อนภาษีเงินได้--ไทย.
เงินบริจาค--ภาษีอากร--ไทย.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

องค์การสถานสาธารณกุศล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305