เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์.

คนของแผ่นดิน : ครูบุญยงค์ โด่งดัง ครูบุญยัง โด่งดี 2 พี่น้อง 2 ศรี ศิลปินแห่งชาติ. - 2536 [1993]

0125-3654


บุญยงค์ เกตุคง, 2463-2539.
บุญยัง เกตุคง, 2467-


ศิลปินแห่งชาติ--ชีวประวัติ.
นักดนตรี--ชีวประวัติ.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305