ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

"การทำสัญญา" เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี. - 2559 [2016]

0125-5991


คำพิพากษาศาลฎีกา--ภาษีอากร.
การเลี่ยงภาษี--คดี.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305