ชุมพร เสนไสย.

ปัญหาการออกใบลดหนี้คืนภาชนะบรรจุสินค้า การให้ส่วนลดในการส่งเสริมการขาย. - 2560 [2017]

0125-6580


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.
การส่งเสริมการขาย--ภาษีอากร--ไทย.

credit note ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305