กัมปนาท บุญรอด.

ส่งเสริมการขาย รับ-จ่ายได้ประโยชน์. - 2560 [2017]

0125-5991


การส่งเสริมการขาย--ภาษีอากร--ไทย.
การส่งเสริมการขาย--ภาษีอากร.
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย--ไทย.
ภาษีเงินได้นิติบุคคล--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.

การให้ตัวอย่างสินค้า การให้บัตรส่งเสริมการขายหรือคูปอง การคืนเงิน บัตรกำนัล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305