เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

"น่าคิด...คิดต่อ"...จากหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร (Ruling). - 2560 [2017]

0125-6580


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--การศึกษาเฉพาะกรณี.--ไทย
การท่องเที่ยว--แง่ธุรกิจ.
การท่องเที่ยว--ภาษีอากร.
คณะบุคคล (หน่วยภาษี).

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305