พุทธิมา เกิดศิริ.

มุ่งสู่ยุค 4.0 พร้อมจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กันหรือยัง. - 2560 [2017]

0125-6580


การบัญชีภาษีอากร--ไทย.
ใบกำกับภาษี.
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์--ภาษีอากร--ไทย.
ธุรกรรมทางการเงิน--ภาษีอากร.

ผู้ประกอบการจดทะเบียน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305