ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

ภาระภาษีพนักงานชาวญี่ปุ่น. - 2560 [2017]

0125-6580


การจ้างงาน--ญี่ปุ่น.
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

ลูกจ้างญี่ปุ่น

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305