พุทธิมา เกิดศิริ.

ตัดจำหน่ายทรัพย์สินอย่างไรจึงไร้ปัญหาถูกประเมินภาษี. - 2560 [2017]

0125-6580


การบัญชีภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ทรัพย์สิน--ภาษีอากร--ไทย.

การตัดมูลค่าต้นทุนที่เหลือของทรัพย์สิน ทรัพย์สินชำรุด ทรัพย์สินเสื่อมสภาพ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305