ปิยดา ชลวร.

เรื่องเล่าจากเมืองดีบุก - สังคมและการเมืองในชายแดนสยาม - มาเลเซียในยุคอาณานิคม. - 2560 [2017]

0125-135X


มาเลเซีย--การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305