อโนชา หมึกทอง.

แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแรงจูงใจในการเลิกดื่มสุราของผู้ป่วยติดสุราโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. Patient motivation to change behavior and to abstain from alcohol in Songklanagarind hospital - 2560 [2017]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-8435


คนติดสุรา--การฟื้นฟูสมรรถภาพ.

ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305