ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

โคก หนอง นา โมเดล ศาสตร์การจัดการน้ำของพระราชา. - 2559 [2016]

1905-5080


สหราช ทวีพงษ์.


เกษตรกรรมยั่งยืน--ไทย.
ระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน--ไทย.
น้ำในการเกษตร--ไทย.

การจัดการน้ำในแปลงนา การออกแบบร่องน้ำ สวนวังสัปปายะ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305