ปรีดี พิศภูมิวิถี.

เมกะโปรเจ็คต์ (Mefa projects) ของวิศวกรฝรั่งเศสที่ลพบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช. - 2561 [2018]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา--พระนารายณ์มหาราช, 2199-2231.

ป้อมปราการเมืองลพบุรี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305