ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-

เลียบฝั่งสีทันดร เบิ่งนครล้านช้าง. - 2534 [1991]


ไทย--ประวัติศาสตร์--ล้านช้าง, 1290-2436
ลาว--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305