สุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล.

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปรกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร. Prevalence and related factors of musculoskeletal discomfort among road sweepers in Bangkok - 2557 [2014]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1513-5241


คนกวาดถนน--ไทย--กรุงเทพฯ.
โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก--การป้องกันและควบคุม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305