ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

"เมืองไทยจงตื่นเถิด" พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ทรงปลุกจิตสำนึก "คนไทย" ให้รู้จักพึ่งตนเอง. - 2561 [2018]

0125-3654


มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2423-2468.


ชาวจีน--ความเป็นอยู่และประเพณี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305