สุมาลี วงษ์วิทิต.

การพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (AFAS). Legal development for the enhancement of market access to trade in services under AFAS - 2561 [2018]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-2992


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.


คนงานต่างชาติ--สถานภาพทางกฎหมาย.
เขตการค้าเสรี--กลุ่มประเทศอาเซียน.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ--กลุ่มประเทศอาเซียน.
อุตสาหกรรมบริการ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--กลุ่มประเทศอาเชียน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305