จันตรี สินศุภฤกษ์.

กรณีพิพาททะเลจีนใต้. South China Sea dispute - 2561 [2018]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-3093


กฎหมายทะเล--ทะเลจีนใต้.
การเมืองระหว่างประเทศ.


ทะเลจีนใต้--เขตแดน.
ทะเลจีนใต้--สถานภาพระหว่างประเทศ.
จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน.

คำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการคดีฟิลิปปินส์กับจีน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305