ปรีดี พิศภูมิวิถี.

สมเด็จพระเพทราชา มหาบุรุษกู้ชาติ. - 2561 [2018]

0125-3654


เพทราชา, สมเด็จพระ, 2164-2246.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ฝรั่งเศส.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305