สุนทรี โอรัตนสถาพร.

ผลของโปรแกรมการผ่อนคลายความเครียดร่วมกับการปรับกระบวนการคิดต่อการลดความเครียดของผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย. Effects of a relaxation and cognitive adjustment program on stress reduction of child-caretakers at an early childhood development - 2559 [2016]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-2127


ความเครียด (จิตวิทยา)
ครูพี่เลี้ยง.

โปรแกรมการผ่อนคลายความเครียด การปรับความคิด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305