กรณิศ ดวงใบ.

การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยพุทธบูรณาการ. Poverty alleviation through Buddhist Integration - 2559 [2016]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-2127


พุทธศาสนา.
ความยากจน.

การแก้ไขปัญหาความยากจน พุทธบูรณาการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305