นิดา ตั้งวินิต.

การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ. Integration of the Buddha Dhamma principles and holistic health care of the elderlies - 2559 [2016]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-2127


พุทธศาสนา.
การแพทย์แบบองค์รวม.
ผู้สูงอายุ--สุขภาพและอนามัย.

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305