วัลลีย์ มิตรมโนชัย.

ประสิทธิศักย์และความปลอดภัยของยาบาโคลเฟนในการคงการหยุดดื่มสุราของผู้ป่วยติดสุราโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่. Efficacy and safety of Baclofen for maintenance of alcohol abstinence in alcohol-dependent patients, Thanyarak Chiang Mai Hospital - 2559 [2016]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-2127


คนติดสุรา--การฟื้นฟูสมรรถภาพ.

บาโคลเฟน การหยุดดื่มสุรา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305