ธนกฤต วรธนัชชากุล.

การพิสูจน์ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์จากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ. - 2559 [2016]

1686-3720


กฎหมายการแพทย์--ไทย.
ความรับผิดของราชการ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305