เอกหทัย แซ่เตีย.

อาหารบำบัดผิวแห้ง. - 2561 [2018]


บทความภาษาไทย.

1513-8178

แก้ปัญหาผิวแห้ง สาเหตุของผิวแห้ง น้ำใต้ผิวหนัง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305