ศานติ ภักดีคำ.

ตามข้าหลวงไทยไปย้ายปราสาทขอม (2) "เมืองพระนคร" ในการรับรู้ของสุโขทัย. - 2561 [2018]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงสุโขทัย, 1800-1900.
กัมพูชา--อารยธรรม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305