ชัยยง ไชยศรี.

พระนเรศวรสวรรคตที่เวียงแหง ข้อชี้แจง : สถานที่สวรรคตของพระนเรศวรที่เวียงแหงจริงหรือ?. - 2560 [2017]

0125-3654


นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ, 2098-2148.


เวียงแหง (เชียงใหม่)--ประวัติศาสตร์.
ไทย--ประวัติศาสตร์--สงครามกับพม่า--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.
ไทย (ภาคเหนือ)--การค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305