ศานติ ภักดีคำ.

ตามข้าหลวงไทยไปย้ายปราสาทขอม (3) "เมืองพระนคร" ในการรับรู้ของกรุงศรีอยุธยาตอนต้น. - 2562 [2019]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.
กัมพูชา--ประวัติศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305