ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

เทศกาลตรุษจีนและชาวจีนในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม. - 2558 [2015]

0125-3654


ชาวจีน--ความเป็นอยู่และประเพณี.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305