ไกรฤกษ์ นานา.

ถ้าไม่ทำสิ่งต่อไปนี้...สยามคงถูกอังกฤษถล่มไปแล้วตั้งแต่ในรัชกาลที่ 4. - 2558 [2015]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 4, 2394-2411.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อังกฤษ.

สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305