นราศิณี แก้วใหลมา

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ Factors affecting farmers’ adoption of organic agricultural practices, Mae Ho Phra Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province - 2560 [2017]


บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ

0857-0841


เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ--ไทย--เชียงใหม่

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305