ปฏิคม พลับพลึง

เซลส์แมนยุคใหม่หมดสมัย ยิ เอาชนะใจลูกค้าด้วย วิชาการ - 2536 [1993]

คุณสมบัติของนักขายยุคปัจจุบัน


บริษัทลีเวอร์ บราเธอร์ (ประเทศไทย)
บริษัทโกดัก (ประเทศไทย)


การขายปลีก
การตลาด
การส่งเสริมการขาย
พนักงานขาย--ไทย

การค้าปลีก นักขาย เซลส์แมน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305